• Duerkopp-Adler-1500x430

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen en aanbiedingen van de Firma Neopack – Harold Brouwer (hierna te noemen „verkoper”), zowel bij online- als andere bestellingen. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, behoudens wanneer de verkoper ze uitdrukkelijk heeft aanvaardt.

Leveringsvoorwaarden
Voor zover niet uitdrukkelijk overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen aangegeven leveringstermijnen indicatief. De verkoper houdt zich zo goed als mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijnen. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant het recht zelf een uiterste termijn van minstens twee weken te bepalen. Levert de verkoper niet binnen die gestelde termijn, dan kan de klant schriftelijk van de koop afzien. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft de verkoper van iedere verplichting tot leveren. De verkoper informeert de klant dan onmiddellijk over de niet beschikbaarheid en de verkoper stort de reeds gedane betalingen meteen aan de klant terug.

Risico-overdracht
Het risico wordt op de klant overgedragen, zodra de goederen aan de transportfirma worden overgedragen en het pakhuis hebben verlaten. Dit geldt ook wanneer de verkoper de transportkosten op zich heeft genomen. De klant moet transportschade binnen de voorziene termijn rechtstreeks aan de transportfirma melden. Voor iedere zending van de klant naar de verkoper, draagt de klant ieder risico, in het bijzonder het transportrisico, tot het moment van aankomst van de goederen bij de verkoper.

Betalingsvoorwaarden
Facturen zijn binnen 10 dagen na factuurdatum met 2% betalingskorting of binnen 30 dagen na factuurdatum, netto te betalen. Eventuele onkosten hierbij zijn ten laste van de klant. De verkoper heeft het recht zijn vorderingen uit leveringen en prestaties op financieringsdoeleinde over te dragen. Bij achterstalige betaling moeten alle andere vorderingen direct worden betaald, zonder dat om een afzonderlijke achterstalige betaling gaat.

Productaansprakelijkheid
Alle klachten over de aard en de inhoud van de levering, over beschadigingen en bij foutieve zendingen moeten, in zoverre die vastgesteld kunnen worden, onmiddellijk of uiterlijk binnen enn week, schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Voor de inachtneming van deze termijn volstaat de tijdige verzending van de klacht. Na het verstrijken van de termijn is iedere productaansprakelijkheid voor zichtbare gebreken uitgesloten.
De kwaliteitsgarantie voor nieuwe producten door de verkoper bedraagt vanaf de levering 1 jaar. Bij gegronde klachten zal de verkoper ontbrekende hoeveelheden naleveren en voor het overige de goederen herstellen of nieuw aanleveren naar keuze van de klant. Indien de nazorg/-levering uitblijft, dan heeft de klant het recht op een korting of kan hij het contract opzeggen.

Aansprakelijkheid
Bij schuld door nalatigheid beperkt zich de aansprakelijkheid van de verkoper zich tot de aard van de goederen, de voorzienbare, en de contracteigen normale schade. De vorige aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor de eisen van de klant op basis van productaansprakelijkheid. De bovenstaande beperkingen gelden ook niet in het geval van aan de verkoper toerekenbare schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van de klant.

Eigendomsvoorbehoud
De gekochte producten blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper volledig aan alle overeengekomen verplichtingen heeft voldaan. Tijdens de duur van dit eigendomsvoorbehoud heeft de koper het recht op het bezit en het gebruik van de producten, zolang hij zijn verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst en al zijn andere verplichtingen uit de zakelijke relatie met de verkoper binnen de gestelde termijn nakomt. De klant is verplicht aan de verkoper binnen de grenzen van de rechtsvervolging uit de overeengekomen verkoopovereenkomst noodzakelijke informatie mee te delen.
Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgedragen, mag deze de goederen niet verpanden, of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Gegevensverwerking
Verkoper heeft het recht, om binnen de grenzen van de handelsrelatie, de vereiste persoonsgegevens van haar klanten op te vragen, op te slaan en te verwerken.

Salvatorische clausule
Mochten bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden of een toekomstige erin opgenomen bepaling ongeldig zijn of nietig verklaard worden, in hun geheel of gedeeltelijk, of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet beïnvloeden.

Andere
Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper. Verkoper heeft echter het recht, bij de bevoegde rechtbank van de partner te klagen. Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het recht van de Duitse Bondsrepubliek van toepassing. De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn niet van toepassing.